อิทธิพลของวรรณคดีสมัยธนบุรี

อิทธิพลของวรรณคดีสมัยธนบุรีที่มีต่อประเพณีและสังคมไทย
เนื่องจากสมัยนี้มีระยะเวลาสั้นเพียง 15 ปี วรรณคดีสมัยธนบุรีที่มีอิทธิพลต่อประเพณีและสังคมไทยในด้านต่างๆ อาจมีน้อย แต่ก็พอสรุปได้ดังนี้

1. ประเพณีการเล่นละครใน ซึ่งเริ่มฟื้นฟูอย่างจริงจังในสมัยธนบุรี โดยพระองค์นำละครซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากของเมืองนครฯ มาฟื้นฟูหัดเพื่อแสดงตามวรรณคดีรามเกียรติ์ที่พระองค์ทรงนิพนธ์ จึงอาจกล่าวได้ว่า จากพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของพระองค์ ก่อให้เกิดประเพณีการเล่นละครใน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

2. วรรณคดีในสมัยนี้ มีอิทธิพลต่อค่านิยมในสังคมเกี่ยวกับหน้าที่ของสตรีอันพึงปฏิบัติต่อสามี ได้แก่ อ่อนน้อมต่อสามี ทั้งกิริยา วาจา และปรนนิบัติสามีให้มีความสุขกายสบายใจทุกเวลา ไม่ว่า อาบนํ้า แต่งตัว ความสามารถในกิจการบ้านเรือน จะเห็นได้จากวรรณคดีเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์ เป็นต้น

3. ความเชื่อเรื่องนิพพาน บรรลุฌานสมบัติ วรรณคดีที่มีอิทธิพลในด้านนี้ จะเห็นได้จากโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และนิราศกวางตุ้งที่กล่าวถึงพระจริยาวัตรของพระเจ้ากรุงธนบุรี และพยายามยึดบุญบารมีของพระองค์เป็นที่พึ่ง

ที่มา:สุภา  ฟักข้อง

บทกลอนน่าสนใจอื่น ๆ: